مجموعه آرﯾﻨﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ، اﺟﺮا و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺘﺮﯾﺎل ﻟﻮﮐﺲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ۱۳۸۸ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم آﻏﺎز ﻧﻤﻮد .

در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺠﺮب و ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ اروﭘﺎﯾﯽ و اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻏﺬ دﯾﻮاری و ﭘﺎرﮐﺖ و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﻮﮐﺲ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻤﻮاره در ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ.

آرﯾﻨﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺑﻪ روزﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت، اﯾﺠﺎد ﺣﺲ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻗﻠﺒﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺧﻂ ﻣﺸﯽ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری را در ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﺑﺎور اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.

مجموعه آرینا از سال ۱۳۸۸ به عنوان یکی از نمایندگان فروش کاغذ دیواری راش آلمان در مشهد فعال بوده است و از سال ۱۳۹۲ مفتخر به دریافت نمایندگی انحصاری این برند معتبر در خراسان گردید و در طی این سالها همکاری بسیار نزدیکی با این شرکت داشته و همواره یکی از نمایندگان برتر کشور بوده است.
انجام پروژههای بزرگ از جمله هتل الزهرا ،هتل آبان و هتل پردیسان مشهد و چندین پروژه دیگر در طی این سالها ،خصوصا در سه سال گذشته، افتخار بزرگی بود که از همکاری با شرکت راش ایران نصیب این مجموعه گردید.

ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻤﮑﺎران و ﻣﻌﻤﺎران ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آرﯾﻨﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق و ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮاوان ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ.

در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ و دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ، ﺻﻔﺤﺎت آرﯾﻨﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﯿﺮا وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ و اﺟﺮا ، ﮐﺎﻏﺬ دﯾﻮاری، ﭘﻮﺳﺘﺮ، ﭘﺎرﮐﺖ، ﮐﻔﭙﻮش، ﭼﻤﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، ﭼﻮب ﻫﺎی ﺗﺮﻣﻮوود و اﺑﺰار آﻻت ﻃﯿﻒ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.  ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺑﯿﺶ از ۱۵ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی  ﻓﺮوش ، ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا  ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.

آدرس:
مشهد بلوار فلسطین _نبش فلسطین ۱۸_ فروشگاه آرینا
تلفن های تماس:
۰۵۱-۳۷۶۷۱۶۳۳
۰۵۱-۳۷۶۶۳۲۶۶