بوت کمپ مارکتینگ

از مهمترین مکانیزم های خلق دانش جدید می توان به اجتماعی سازی، مشارکت میدانی و برقراری دیالوگ میان اعضای یک اجتماع سازمانی یا گروه حرفه ای اشاره نمود. در قالب این مکانیزم ها، بستر اشتراک دانش و تجربیات میان اعضای گروه برقرار گردیده و در نهایت هر یک از مشارکت کنندگان در معرض فرصت های کم نظیر ارتقای شخصی و حرفه ای خود قرار می گیرند. راش ایران با هدف تشریک مساعی و حمایت از جاری شدن این مکانیرم ها و نیز ارتقا توانمندی های تخصصی شبکه فروش خود در حوزه مدیریت و توسعه کسب کار، از سال ۱۳۹۹ برگزاری بوت کمپ های آموزشی-تفریحی-انگیزشی منحصربفردی را در دستور کار خود قرار داده است.

بوت کمپ های راش ایران آن در بستر یک سفر و  ماجراجویی  یک تا چند روزه با نمایندگان فروش شرکت در فضایی دور از دغدغه های کاری روزانه تعریف می شوند. در هرکدام از رویدادهای مرتبط با این برنامه، یک یا چند سرفصل تفریحی، انگیزشی آموزشی و شبکه سازی  مد نظر قرار داده می شوند تا علاوه بر ارتقاء میزان صمیمیت و همدلی میان نمایندگان فروش و همکاران شرکت، توسعه توانمندی های آنها در زمینه مهارت های نرم و سخت مرتبط با کسب و کارشان در دستور کار قرار گیرد.

در همین رابطه بخوانید:

بوت کمپ پاییزه راش ایران